Blog

Etkileşimli Tahta Kullanımının Olumlu Yönleri

Etkileşimli tahtaların kullanımı eğitim açısından birçok avantajlı yönü bulunduğu kadar bazı noktalarda sınırlılıklarının da olduğuna dair birçok çalışma mevcuttur. Her ne kadar çıplak gözle olumlu bir entegrasyon çalışma olarak gözlense bile olumsuz etkileri de oldukça fazla olabilmektedir.

Öğretmen ve öğrenci gözüyle pedagojik olarak avantajları aşağıdaki gibi ifade edilebilir:

• Öğrenciler derse yönelik motive olmakta ve dikkatleri kolayca toplanabilmektedir.

• Öğretmen ve öğrenci arasındaki iletişim ve etkileşim klasik anlayışa göre daha fazla olmaktadır.

• Bazı özel gereksinimli olan ve öğrenme güçlüğü çeken öğrencilerin daha kolay öğrenmesini sağlamaktadır.

• Akademik olarak diğer sınıflara göre daha fazla başarıyı arttırmaktadır.

• Görsel materyaller, multimedya araçları, oyunlar, videolar ve animasyonlar kullanılması öğrenmenin daha kalıcı hale gelmesini sağlamaktadır.

• Etkileşimli tahtanın yalnız başına kullanılmasının bir anlam ifade etmemesinin yanında eğitimin kalitesini de arttırmaktadır.

Çalışmadan elde edilen bulgulara göre hem öğretmenler hem de öğrenciler etkileşimli tahta kullanımına yönelik olumlu anlamda görüş ifade etmişlerdir. Etkileşimli tahta destekli eğitimler daha eğlenceli, motive edici ve ilgi çekici bir durumu ortaya koymuştur. Katılımcılara göre eğitimde kalite daha da artmaktadır. Birtakım yetersizlikler ve teknik aksaklıklar olmasına rağmen, öğretmenlerin ve öğrencilerin görüşlerinin bu teknolojinin kullanılmasının
faydalı olacağı yönündedir.

Etkileşimli Tahta

Benzer İçerikler