Blog

Etkileşimli Tahta Kullanımının Öğrencilerin Motivasyonuna Etkisi

Etkileşimli tahta kullanım açısından öğrencilerin daha fazla güdülenmesine neden olmaktadır. Dersler öğrencilere daha ilgi çekici olmakta ve eğlenceli hale gelmektedir. Bunun doğal sonucu olarak öğrenciler de derse yönelik dikkat ve benzeri unsurlar artmakta ve öğrencilerin yeni davranış edinimi kazanmaları sağlanmaktadır.

Yapılan bazı çalışmalarda ise ilköğretim kurumları ve liselerde etkileşimli tahta kullanımının motivasyona olumlu yönde etki ettiği vurgulanmıştır. Ayrıca Etkileşimli tahta gibi tüm sınıf teknolojilerinin öğrencilerin dikkatlerini vermelerini sağlamada önemli olduğunu belirtilmiştir.

Öğretmenler ise etkileşimli tahta kullanımının öğrencilerin % 99’unda akıllı motivasyonu arttırdığını ifade etmişler ve aynı çalışmada etkileşimli tahta aracılığıyla öğrencilerin daha iyi öğrenme sağladıklarını ve dikkatlerini uzun süre tutabildiklerini vurgulamıştır.

Öğrencilerin etkileşimli tahtanın çok yönlülüğünü ve kaynaklarının çeşitliliğini, multimedya kapasitesini (renk, hareket, ses, dokunma), eğlencesini ve oyunlarını sevdiğini belirtmiştir (Higgins ve diğerleri, 2005). Levy (2002) ise etkileşimli tahta sayesinde öğrencilerin tahtada bir sonraki adımda ne gösterileceğini merakla içinde beklediklerini belirtmiştir. Akdemir (2009), Genel Fiziki Coğrafya dersinde etkileşimli tahta kullanılarak işlenilen derste etkileşimli tahta kullanımının öğrenci başarısına etkisini incelemek amacıyla bir araştırma yapmıştır.

Araştırmanın sonucunda etkileşimli tahta kullanılarak işlenilen derslerde öğrenci başarısında artış olmuş ve etkileşimli tahta kullanımıyla yapılan derslerin eğlenceli hale geldiği bu durumun da öğrenci motivasyonunu artırdığı ortaya çıkmıştır. Altınçelik (2009), ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin etkileşimli tahta kullanımına ilişkin görüşleri, mevcut okullarda sınıf ortamında öğretimde kullanılabilirliği, uygunluğu, öğrenci ve öğretmen motivasyonuna etkisi ve öğrenmede kalıcılığı sağlaması açısından incelenmiştir. Araştırma sonucuna göre etkileşimli tahtanın etkin bir şekilde kullanılması halinde öğrenmelere kalıcılı olmakta ve ve geleneksel anlayışın hâkim olduğu sınıf ortamından daha canlı bir sınıf ortamına geçiş sağlanmaktadır.

etkileşimli tahta

Etkileşimli tahtanın kullanılması durumunda öğrenciler derse etkin bir şekilde katılmakta, dikkat ve motivasyonlarını sürekli olarak diri tutmaktadırlar. Bunların yanı sıra etkileşimli tahtanın öğrenme ortamına katkısı, kullanan bireyin etkililiğine ve bireysel hızına bağlı olarak değişiklik gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır.

Polat ve Özcan (2014) tarafından yapılan çalışmada etkileşimli tahta teknolojisinin derse karşı motivasyonu artırdığı, öğrencilerin derse odaklanma seviyesini üst düzeye çıkardığını ve derse daha etkin katılmak istediklerini, öğretmenlerin ise dersi eğlenceli bir şekilde işlemesine yardımcı olduğu sonucuna varılmıştır.

Benzer İçerikler